Amerikaanse toestanden in de letselschade?

Geplaatst op 2 november 2013

Van enkele lezers kregen wij de vraag voorgelegd of het waar is, dat in Nederland langzamerhand sprake is van Amerikaanse toestanden bij de letselschade. Een dergelijke vraag is wel begrijpelijk. Schadevergoedingseisen halen steeds vaker de media. Soms worden daarbij ook enorme bedragen genoemd. Bovendien volgt Nederland heel vaak ontwikkelingen uit de Amerikaanse cultuur. De vraag, of dat in dit geval ook zo is, is daarom best gerechtvaardigd. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je onderscheid maken tussen het aantal ingediende claims en de omvang van die claims.

Wat betreft de aantallen claims, kun je spreken van een aanzienlijke toename in de loop van de jaren. Of dat valt onder het begrip Amerikaanse toestanden, is niet zo duidelijk. Het heeft in ieder geval in belangrijke mate te maken met een ontwikkeling in de samenleving, dat mensen steeds minder vaak accepteren dat schade die men lijdt voor eigen rekening moet komen. Ingeval er sprake is van schade, waarbij iemand anders betrokken is, bijvoorbeeld in het verkeer, op het werk of in de vrije tijd, wordt sneller dan voorheen besloten om die schade te gaan verhalen. Wij menen, dat daar helemaal niets mis mee is. De mens draagt verantwoordelijkheid voor zijn eigen handelen. Als men daarbij een ander schade berokkent, dan ligt het voor de hand dat je in principe die dan ook vergoedt. Je kunt je daartegen ook verzekeren. In een aantal gevallen is die verzekering zelfs verplicht (b.v. De W.A.-verzekering van de auto).

Sociale verzekeringen versoberd

Wat betreft de omvang van de schades die verhaald worden, is er naar onze mening sprake van een toename. Je kunt nog altijd alleen schadevergoeding krijgen voor schade die je ook daadwerkelijk lijdt. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de materiële schade en de immateriële schade (ook wel smartengeld genoemd).

Er zijn oorzaken aan te wijzen, die op die daadwerkelijk te lijden materiele schade invloed hebben. Dat is bijvoorbeeld het gegeven, dat de sociale zekerheid in de afgelopen jaren versoberd is. Als je door opgelopen letsel je baan kwijt raakt en een beroep moet doen op werkloosheidsuitkering of WAO, dan blijkt, dat die aanspraken nu veel beperkter zijn vroeger het geval was. Uitkeringen worden minder gemakkelijk toegekend. En bovendien zijn ze beperkter in de duur en lager wat de hoogte betreft. Omdat die aanspraken geringer zijn geworden, wordt de eigen schade dus hoger. Datzelfde geldt b.v. ook voor eigen risico in de ziektekosten, hogere premies voor ziektekosten, hogere eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp e.d.

Geen vetpot

De hoogte van smartengelduitkeringen lijkt geen stijgende lijn te hebben. In het Nederlandse recht heeft smartengeld maar een beperkte betekenis. De wetgever is van mening, dat smart niet echt in geld valt uit te drukken. In ons land is er geen cultuur om te kunnen aangeven wat het verlies van b.v. een been of een oog “oplevert”. In de schaderegeling levert de smartengeldclaim dan ook vaak een teleurstelling op. Niet meer dan een pleister op de wonde, zoals een oud spreekwoord zegt.

Het verhalen van schade is geen wiskunde. Het is een lastig vak met veel haken en ogen. Het regelen van aansprakelijkheid is een veld vol voetangels en klemmen. Mocht u schade lijden door toedoen van een ander: wacht niet te lang, maar schakel tijdig hulp in van een deskundige. Die heb je vaak bitter nodig in de vaak langdurige en pittige strijd, die met verzekeraars gevoerd moet worden.

Heeft u juridische hulp nodig?

Heeft u een vraag of probleem, of wilt u nader kennismaken? Bel ons: 050 501 12 92. Meer contactmogelijkheden.

U vindt ons ook op: